Το ΕPIQ 7 της PHILIPS με το οποίο πρόσφατα εξοπλίστηκε το τμήμα της διαγνωστικής υπερηχογραφίας, αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα και εξειδικευμένα μηχανήματα υπερήχων, το οποίο δημιουργεί εικόνες υψηλής ευκρίνειας, ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις υπέρβαρων ασθενών, όπου οι συμβατικοί υπερηχοτομογράφοι υστερούν. Πέραν των συνηθισμένων εξετάσεων έχει τη δυνατότητα με τη βοήθεια της πλέον εξελιγμένης μορφής της Shear Wave Ελαστογραφίας που διαθέτει, να εκτιμά το βαθμό ανελαστικότητας (stiffness) του ήπατος, σε περιπτώσεις κίρρωσης

-Superimposed non-quantitative A-scan) Οφθαλμική υπερηχογραφία,
διαγνωστική, Β σάρωση (με ή χωρίς υπερκείμενη μη ποσοτική Α σάρωση)

-Ophthalmic ultrasound, diagnostic; B-scan (with or without

Κωδικός Γεσύ : 76512

Duration: 15-20 minutes

-Superimposed non-quantitative A-scan) Οφθαλμική υπερηχογραφία,
διαγνωστική, Β σάρωση (με ή χωρίς υπερκείμενη μη ποσοτική Α σάρωση)

-Ophthalmic ultrasound, diagnostic; B-scan (with or without

Κωδικός Γεσύ : 76512

Duration: 15-20 minutes

-Υπερηχογράφημα κοιλίας, σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνας, πλήρες)


-Ultrasound, abdominal, real time with image documentation; complete

Κωδικός Γεσύ : 76700

Duration: 15-20 minutes

-Υπερηχογράφημα μεταμοσχευμένου νεφρού, σε πραγματικό χρόνο και αμφίδρομο Doppler με τεκμηρίωση εικόνων

-Ultrasound, transplanted kidney, real time and duplex Doppler with image documentation

Κωδικός Γεσύ : 76776

Duration: 15-20 minutes

-Διακολπικό υπερηχογράφημα

 

-Ultrasound, transvaginal

Κωδικός Γεσύ : 76830

Duration: 15-20 minutes

-Διακολπικό υπερηχογράφημα

-Ultrasound, transvaginal

 

Κωδικός Γεσύ : 76830

Duration: 15-20 minutes

-Υπερηχογράφημα πυέλου, (μη μαιευτικό), σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνων, πλήρες

-Ultrasound, pelvic (nonobstetric), real time with image documentation; complete

 

Κωδικός Γεσύ : 76856

Duration: 15-20 minutes

-Υπερηχογράφημα οσχέου και περιεχομένων

-Ultrasound, scrotum and contents

Κωδικός Γεσύ : 76870

Duration: 15-20 minutes

-Υπερηχογράφημα, περιορισμένο, άρθρωσης ή άλλης μη αγγειακής δομής άκρου(ων), [π.χ. περιοχή της άρθρωσης, περιαρθρικός(οί) τένοντας(ες), μυς(ες), νεύρο(α), άλλη(ες) δομή(ές) μαλακών μορίων], σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνας.

-Ultrasound, limited, joint or other nonvascular extremity structure(s) (eg, joint space, peri-articular tendon[s], muscle[s], nerve[s], other soft tissue structure[s], or soft tissue mass[es]), real-time with image documentation

Κωδικός Γεσύ : 76882

Duration: 15-20 minutes

-Υπερηχογράφημα ισχίων παιδιού, σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνων, δυναμικό (απαιτεί χειρισμό από ιατρό ή άλλο πιστοποιημένο επαγγελματία υγείας)

-Ultrasound, infant hips, real time with imaging documentation; dynamic

Κωδικός Γεσύ : 76885

Duration: 15-20 minutes

-Υπερηχογράφημα ισχίων νεογνού, σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνων, περιορισμένο, στατικό (δεν απαιτείται χειρισμός από ιατρό ή άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας)

-Ultrasound, infant hips, real time with imaging documentation; limited, static (not requiring physician or other qualified health care professional manipulation)

Κωδικός Γεσύ : 76886

Duration: 15-20 minutes

-Υπερηχογραφική καθοδήγηση για τοποθέτηση βελόνης (π.χ. βιοψία, αναρρόφηση, έγχυση, συσκευή εντοπισμού), επίβλεψη απεικόνισης και ερμηνεία

-Ultrasonic guidance for needle placement (eg, biopsy, aspiration, injection, localization device), imaging supervision and interpretation

Κωδικός Γεσύ : 76942

Duration: 15-20 minutes

-Σάρωση duplex εξωκρανιακών αρτηριών, πλήρης αμφοτερόπλευρη μελέτη

-Duplex scan of extracranial arteries; complete bilateral study

Κωδικός Γεσύ : 93925

Duration: 15-20 minutes

-Αμφίδρομη σάρωση αρτηριών κάτω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, ετερόπλευρη ή περιορισμένη μελέτη

-Duplex scan of lower extremity arteries or arterial bypass grafts; unilateral or limited study

 

Κωδικός Γεσύ : 93925

Duration: 15-20 minutes

-Αμφίδρομη σάρωση αρτηριών κάτω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, ετερόπλευρη ή περιορισμένη μελέτη

Duplex scan of lower extremity arteries or arterial bypass grafts; unilateral or limited study

Κωδικός Γεσύ : 93926

Duration: 15-20 minutes

-Αμφίδρομη σάρωση αρτηριών άνω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, πλήρης αμφίδρομη μελέτη

Duplex scan of upper extremity arteries or arterial bypass grafts; complete bilateral study

Κωδικός Γεσύ : 93930

Duration: 15-20 minutes

-Αμφίδρομη σάρωση των φλεβών των άκρων συμπεριλαμβανομένων των αποκρίσεων σε συμπίεση και άλλες μαλάξεις, πλήρης αμφοτερόπλευρη μελέτη

-Duplex scan of extremity veins including responses to compression and other maneuvers; complete bilateral study

Κωδικός Γεσύ : 93970

Duration: 15-20 minutes

-Αμφίδρομη σάρωση αρτηριών άνω άκρων ή αρτηριακών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, ετερόπλευρη ή περιορισμένη μελέτη

-Duplex scan of upper extremity arteries or arterial bypass grafts; unilateral or limited study

Κωδικός Γεσύ : 93931

Duration: 15-20 minutes

-Σάρωση διπλής όψης της αρτηριακής εισροής και φλεβικής εκροής κοιλιακών, πυελικών, οσφϋικών περιεχομένων και/ή οπισθοπεριτοναϊκών οργάνων, πλήρης μελέτη

-Duplex scan of arterial inflow and venous outflow of abdominal, pelvic, scrotal contents and/or retroperitoneal organs; complete study

Κωδικός Γεσύ : 93975

Duration: 15-20 minutes

-Αμφίδρομη σάρωση για πρόσβαση αιμοκάθαρασης (συμπεριλαμβανομένης της αρτηριακής εισροής, του σώματος πρόσβασης και της φλεβικής εκροής)

-Duplex scan of hemodialysis access (including arterial inflow, body of access and venous outflow)

Κωδικός Γεσύ : 93990

Duration: 15-20 minutes

-Ultrasound, elastography

Κωδικός Γεσύ : 0346T

Duration: 15-20 minutes

-Ultrasound, breast, bilateral, real time with image documentation, including axilla when performed complete.

Κωδικός Γεσύ : CY059

Duration: 15-20 minutes

10 Filiou Zanettou, Limassol 3021, Cyprus

Καλέστε μας τώρα στις

Καλέστε μας τώρα στις

+357-25818585

Στείλτε μας email στο

Στείλτε μας email στο

Xraymed@kotziamanis.com.cy

Book Online

Book Online

Coming Soon